Monte Shelton Rally

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7
P8090052.JPG
The welcome meeting
P8090053.JPG
The welcome meeting
P8090054.JPG
The welcome meeting
P8090055.JPG
The welcome meeting
P8090057.JPG
Dad scrutinizes the 300sl coupe
P8090058.JPG
Dad scrutinizes the 300sl coupe
P8100059.JPG
Porsches
P8100060.JPG
Porsches
P8100061.JPG
Porsches
P8100062.JPG
Lineup
P8100063.JPG
P8100064.JPG
P8100065.JPG
P8100066.JPG
P8100067.JPG
P8100068.JPG
P8100069.JPG
P8100070.JPG
P8100071.JPG
The Rallymaster speaks
P8100072.JPG
Porsche
P8100073.JPG
Ferrari & 2 Alfas
P8100074.JPG
E-type
P8100075.JPG
E-types
P8100076.JPG
E-types
P8100077.JPG
Healey & Triumph
P8100078.JPG
300sl Roadster & E-type Fixed Head Coupe
P8100079.JPG
300sl
P8100080.JPG
Alfa
P8100081.JPG
Alfa
P8100082.JPG
P8100083.JPG
Alfa
P8100084.JPG
E-type reflected in 356
P8100085.JPG
gorgeous black E-type
P8100086.JPG
Lancia Aurelia GT
P8100087.JPG
356
P8100088.JPG
Porsches
P8100089.JPG
Porsches
P8100090.JPG
Porsches
P8100091.JPG
Porsches
P8100092.JPG
300sl
P8100093.JPG
300sl
P8100094.JPG
300sl
P8100095.JPG
300sl
P8100096.JPG
300sl
P8100097.JPG
300sl